×

خطا

PLG_YOUTUBEGALLERY_ERROR_THEME_NOT_SET

 

 

 

 

 " ماه تو خوشرنگی"

 

روی ماسه ها، پابرهنه

روی صخره ها، پا برهنه

شانه به شانه، تن به تن

خمار شده موج ِ طلب

بال بزن، بال بزن

در این هوا چرخ بزن

نفس بکش عمیق

نفس بده کمی

کمی خط  با آب و تاب

کمی رنگ لابلاش  

کمی ریز، پا به پا

بریز روی ِ چینه ها.  

روی ِ دیوارها نشان

کنار ِ بن بست ها نشان

دست در دست، لب بر لب

عریان شده دشتِ خیال

بپر، بپر

به چشمکی سر به هوا

کمی خم، تا به تا

کمی تاب روی سینه ها

کمی مزه روی غنچه ها

کنار ِ من، کنار ِ تو، فوّاره ها

پچپچه ی پرنده ها

کمی بچین، از غمزه هام

کمی بریز، گل در هوا

کمی بپاش، خواب در چشام

بِـبَر غبار از هوام

نفس بده به جان ِ من

که از نفس افتاده ام

حالا بیا

یواش، یواش

سطر به سطر از قصّه ها

روی لبِ پروانه ها، از خاطر ِ ثانیه ها

یکی یکی برای خواب

باز کنیم آغوشمان

در گوشمان تکرار کنان

تکرار کنیم " ماه تو خوشرنگی"

 

 

 

هامبورگ، 3 یولی 2010