تپشهای برهنه - بازدهمین مجموعه سروده ها

 

طرح جلد: استاد نادر خالق پور

 

برای دریافت کتاب روی جلد را کلیک کنید.

11 Tapeshhaye Berahne